امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 97 (4584/97/ص) (1397/11/29)


فایلعنوان
هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 97هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 97