امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - یکصد و چهارمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2177/98/ص) (1398/07/03)


فایلعنوان
یکصد و چهارمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيرازیکصد و چهارمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز