امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - یکصد و پنجمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2251/98/ص) (1398/07/10)


فایلعنوان
یکصد و پنجمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيرازیکصد و پنجمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز