امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (49538/98/د) (1398/07/17)


فایلعنوان
يكصد و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز