امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (49900/98/د) (1398/08/01)


فایلعنوان
يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازالحاقیه يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز