امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (50069/98/د) (1398/08/08)


فایلعنوان
يكصد و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز