امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و نهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2815/98/ص) (1398/08/22)


فایلعنوان
يكصد و نهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و نهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز