امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و دهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2886/98/ص) (1398/08/29)


فایلعنوان
يكصد و دهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و دهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز