امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2970/98/ص) (1398/09/06)


فایلعنوان
يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازالحاقیه يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز