امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و دوازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3074/98/ص) (1398/09/13)


فایلعنوان
يكصد و دوازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و دوازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز