امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سیزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3186/98/ص) (1398/09/20)


فایلعنوان
يكصد و سیزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سیزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز