امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهاردهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2251/98/ص) (1398/09/27)


فایلعنوان
يكصد و چهاردهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهاردهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز