امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و پانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3347/98/ص) (1398/10/04)


فایلعنوان
يكصد و پانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و پانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز