امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و شانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3450/98/ص) (1398/10/11)


فایلعنوان
يكصد و شانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و شانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز