امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و هجدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3650/98/ص) (1398/10/25)


فایلعنوان
يكصد و هجدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و هجدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز