امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و نوزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3768/98/ص) (1398/10/30)


فایلعنوان
يكصد و نوزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و نوزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز