امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بیستمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3783/98/ص) (1398/11/02)


فایلعنوان
يكصد و بیستمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بیستمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز