امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بیست و یکمین جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3828/98/ص) (1398/11/05)


فایلعنوان
يكصد و بیست و یکمین جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بیست و یکمین جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز