امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بیست و دومین جلسه علني (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز (3900/98/ص) (1398/11/13)


فایلعنوان
يكصد و بیست و دومین جلسه علني (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بیست و دومین جلسه علني (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز