امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (4024/98/ص) (1398/11/23)


فایلعنوان
يكصد و بيست و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز