امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و چهارمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (4160/98/ص) (1398/12/07)


فایلعنوان
يكصد و بيست و چهارمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و چهارمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز