امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (4214/98/ص) (1398/12/14)


فایلعنوان
يكصد و بيست و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز