امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (4319/98/ص) (1398/12/24)


فایلعنوان
يكصد و بيست و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز