امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (20/99/ص) (1399/01/20)


فایلعنوان
يكصد و بيست و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز