امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و بيست و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (49/99/ص) (1399/01/27)


فایلعنوان
يكصد و بيست و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و بيست و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز