امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي امين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (102/99/ص) (1399/02/03)


فایلعنوان
يكصد و سي امين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي امين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز