امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - یکصد و سی و یکمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز (158/99/ص) (1399/02/10)


فایلعنوان
یکصد و سی و یکمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيرازیکصد و سی و یکمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز