امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (191/99/ص) (1399/02/17)


فایلعنوان
يكصد و سي و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز