امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (273/99/ص) (1399/02/24)


فایلعنوان
يكصد و سي و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز