امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (468/99/ص) (1399/03/07)


فایلعنوان
يكصد و سي و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز