امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (621/99/ص) (1399/03/21)


فایلعنوان
يكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 136الحاقیه 136