امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و هفتمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز (714/99/ص) (1399/03/26)


فایلعنوان
يكصد و سي و هفتمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و هفتمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 137الحاقیه 137