امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (831/99/ص) (1399/04/04)


فایلعنوان
يكصد و سي و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 138الحاقیه 138