امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و سي و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (933/99/ص) (1399/04/11)


فایلعنوان
يكصد و سي و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و سي و نهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 139الحاقیه 139