امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهلمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1024/99/ص) (1399/04/18)


فایلعنوان
يكصد و چهلمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهلمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 140الحاقیه 140