امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1215/99/ص) (1399/05/01)


فایلعنوان
يكصد و چهل و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 142الحاقیه 142