امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1319/99/ص) (1399/05/08)


فایلعنوان
يكصد و چهل و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و سومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز