امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و چهارمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1401/99/ص) (1399/05/15)


فایلعنوان
يكصد و چهل و چهارمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و چهارمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 144الحاقیه 144