امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1551/99/ص) (1399/05/29)


فایلعنوان
يكصد و چهل و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و پنجمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز