امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و ششمين جلسه رسمي علني (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (1592/99/ص) (1399/06/01)


فایلعنوان
يكصد و چهل و ششمين جلسه رسمي علني (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیرازيكصد و چهل و ششمين جلسه رسمي علني (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز