امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1633/99/ص) (1399/06/05)


فایلعنوان
يكصد و چهل و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز