امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و چهل و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1699/99/ص) (1399/06/12)


فایلعنوان
يكصد و چهل و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و چهل و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز