امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و پنجاهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1842/99/ص) (1399/06/26)


فایلعنوان
يكصد و پنجاهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و پنجاهمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 150الحاقیه 150