امروز: چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و پنجاه و يكمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (1933/99/ص) (1399/06/30)


فایلعنوان
يكصد و پنجاه و يكمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و پنجاه و يكمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز