امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا - يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز (2015/99/ص) (1399/07/06)


فایلعنوان
يكصد و پنجاه و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيرازيكصد و پنجاه و دومين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز
الحاقیه 152الحاقیه 152