امروز: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

درخواست مردمی - کد ۱۱۰۷۴

تغییرکمربندی شیرازبه بلوار

2%
تعداد آرا مورد نیاز: 3,000  -  تعداد آرا ثبت شده: 65  -  مهلت ثبت رای: پایان یافته
کاربر گرامی، مهلت ثبت رای به اتمام رسیده است.

باتوجه به اینکه اطراف کمربندی شیرازمسکونی شده وترددسواری زیادشده ومحدودیت سرعت هم وجودنداره علائم وروشنایی کنارجاده هم کم بوده تقریباهرروزتصادف رخ میدهد.تقابل ماشین سنگینهایی که راننده باخستگی تمام وباسرعت بالاوسواری های زیادکه باسرعت بالادرحال ترددودورزدن هستندباعث تصادف میشودودرکل امنیت جانی وجودندارد.هیچ شهری کمربندی به این خطرناکی نداردمیبایست کمربندی ازاین جاانتقال یابدوکمربندی که اکنون وسط یک منطقه ی مسکونی بزرگ قراردارد،میبایست تبدیل به بلواربامحدودیت سرعت شود.اعضای شورای شهروقتی هرروزماشاهدتصادف دراین منطقه میشویم واقعاتعجب میکنیم که شماآیااین همه خطرات جانی که برای همشهریهای شماایجادشده نمیبینیدچرافکری نمیکنیدچراباجان عده ای بی گناه بازی میکنید؟؟؟؟