امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری تعریف شود

 ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری تعریف شود
نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز در آیین پایانی چهارمین جشنواره مهر خدمت با تاکید بر لزوم تعریف ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری گفت: کارمندان شهرداری باید بدانند که اگر خوب عمل کنند، حتما رشد پیدا می کنند.

نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد:

لزوم تعریف ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری 

 برگزاری یادروزها از حالت غریبانه خارج شود

 

محمودرضا طالبان در آیین پایانی چهارمین جشنواره مهر خدمت با اشاره به اینکه شیراز با وجود دارا بودن جایگاه مذهبی، ادبی، تاریخی و غیره تمام ظرفیتهای گردشگری را دارد، بر ضرورت ایجاد دبیرخانه دایمی برگزاری مناسبتهای شهری در شهرداری تاکید کرد و اظهار داشت: این امر باعث می شود برگزاری یادروزهای شهری از حالت غریبانه خارج شود وی با بیان اینکه شهرداری شیراز در تمام عرصه هایی که ورود داشته به خوبی عمل کرده است، خاطرنشان کرد: شهرداری باید پرچمدار برگزاری یادمانهای شهری باشد.

نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر لزوم تعریف ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری گفت:براساس این ساختار،کارمندان شهرداری باید بدانند که اگر خوب عمل کنند، حتما رشد پیدا می کنند. طالبان افزود: الگوبرداری از سایر کشورها و تقویت بدنه و کارکنان شهرداری تاثیر زیادی در رشد شهر و افزایش رضایت شهروندان دارد.

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ - ۰۹:۰۰:۰۰

دیدگاه های شما