امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ناظر شورای شهر در سازمان فاوا شهرداری: نظارت تصویری می تواند به نگهداری باغهای شیراز کمک کند

ناظر شورای شهر در سازمان فاوا شهرداری:  نظارت تصویری می تواند به نگهداری باغهای شیراز کمک کند

عضو شورای شهر شــیراز و ناظر این شورا در ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری )فاوا) تأکیــد کرد که نظارت تصویری می تواند به نگهداری باغ های گستره شهر کمک کند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز «احمد تنوری» در نشســتی مشــترک با رئیس و معاونین ســازمان فناوری اطلاعــات و ارتباطات شــهرداری شــیراز تصریح کرد: در جهت تحقق این طرح، شــهرداری می تواند با تنظیم و تقدیم لایحه ای به شــورای شــهر، درخواست افزایش بودجه سازمان فناوری را ارائه کند.

 او خاطرنشان کرد: ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری یک سازمان دانش محور با ً نیروهای متخصص و بعضا نخبه شــهر اســت که ضرورت دارد افزایش بودجه آن در ســال 97 مورد توجه و نظر شورا و شهرداری قرار گیرد.  

عضو شــورای شهر شــیراز با اشــاره به وضعیت شــرکتی برخــی نیروهای این ســازمان تأکید کرد: تغییــر وضعیت نیروهای شــرکتی این ســازمان، موجب دلگرمی نیروهای متخصص می شود.  

رئیس کمیســیون «حقوق شهروندی» شورای شهر شیراز به پاره ای برنامه های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری هم اشاره کرد و گفــت: تحقق و اجــرای طرح هــا و برنامه هایی همچــون طرح کاهــش تخلفات دیوارنویســی و تبلیغات غیرمجــاز، طرح تنظیف و کنترل وضعیت خط کشــی معابر، طرح آموزش شهروند هوشمند در مدارس، طرح مناقصه آنلاین شــهر و شهروند، طرح مدیریت املاک شهرداری و... گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی است.  تنوری در عین حال این را هم گفت که اجرای بخشی از این طرح ها نیاز به همکاری بین بخشی و حتــی نیازمنــد حمایت و همراهــی نمایندگان مجلس است.  

شایان ذکر است در این نشست، سعید حیدری رئیس ســازمان فنــاوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری شــیراز با اشــاره به بهره مندی این سازمان از نیروهای جوان، متخصص و دانش بنیان تأکیــد کرد کــه درهای ایــن ســازمان بر روی شــهروندان، صاحب نظران، ایده پردازان، نخبگان و شرکت های دانش بنیان باز است .

او با اشــاره به نقش و جایگاه ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شــهروندان و همچنیــن تحقق مدیریت یکپارچه شــهری تصریح کرد: توسعه IT یکی از راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری است.  

رئیس ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری نمونه وار به اجرای طرح ممیزی املاک شهر اشــاره کرد و گفت: این طرح، هم اکنون در مناطق یک و دو شــهر شــیراز در حال اجراست و تا پایان ســال آینده در همه مناطق شــهر اجرا خواهد شد.  حیدری در عین حــال تأکید کرد: علیرغم همه تلاش ها و کارهای انجــام گرفته، راه های نرفته بســیار داریم که در این زمینــه نیازمند همراهی شهروندان و حمایت شورا و شهرداری هستیم.

۱۳۹۶/۱۰/۰۲ - ۰۹:۱۹:۰۶

دیدگاه های شما