امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز از سازمان حمل و نقل مسافر 19 فروردین 97

بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • آقایان امامی و قائدی عضو شورای شهر
 • آقای قائدی رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورا
 • آقای امامی عضو شورای شهر
 • آقای حاجتی نایب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از سازمان حمل و نقل مسافر
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۰۹:۳۶:۵۶

دیدگاه های شما