امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده

بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • آقای قائدی ناظر شهرداری منطقه یازده در شورای شهر
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • آقایان مقیمی و بنی زمانی اعضای شورای اسلامی شهر شیراز
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
  • بازدید کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری از شهرداری منطقه یازده
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ - ۱۱:۲۲:۱۱

دیدگاه های شما